Bogata oferta narzędzi do baz danych
Bezpieczna praca zdalna
Wygodne miesięczne rozliczanie za backup

SecureBridge

securebridge-logo.png

SecureBridge to zestaw składników klienta i serwera dla protokołów SSH, SFTP, FTPS, HTTP / HTTPS, SSL, WebSocket oraz SignalR. Rozwiązanie jest łatwe w instalacji i obsłudze, wystarczy umieścić kilka komponentów w formularzu i podać adres serwera oraz dane uwierzytelniające użytkownika, aby nawiązać bezpieczne połączenie. SecureBridge chroni każdy ruch TCP przy użyciu protokołów SSH lub SSL i składni wiadomości kryptograficznych, które zapewniają uwierzytelnianie klienta i serwera, silne szyfrowanie danych oraz weryfikację integralności danych. Jego komponenty mogą być używane w połączeniu z komponentami dostępu do danych, aby zapobiegać przechwytywaniu lub modyfikowaniu danych w niezaufanej sieci.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych w niezabezpieczonych sieciach, należy zadbać o ochronę i integralność danych oraz identyfikację odbiorców danych. Dlatego przed umieszczeniem danych w niezabezpieczonym obszarze należy je zaszyfrować, a z drugiej strony powinny one zostać poprawnie odszyfrowane. Za pomocą SecureBridge można zaimplementować zarówno klienta, jak i serwer bezpieczeństwa, po prostu dodając kilka składników do aplikacji. Nie wpłynie to na jego architekturę i nie spowoduje dodania żadnych zewnętrznych zależności. Dzięki SecureBridge można również tworzyć osobne aplikacje klienckie i serwerowe w celu ochrony połączeń pomiędzy zaufanymi sieciami.

Kluczowe cechy:

Klient oraz serwer Delphi SSH
- SecureBridge może działać jako wysokowydajny serwer SSH z klientami SSH, takimi jak OpenSSH lub PuTTY. Klient SSH współpracuje z różnymi serwerami SSH, takimi jak OpenSSH lub WinSSHD. Zarządzanie parametrami połączenia scala wiele niezabezpieczonych kanałów między klientem a serwerem w jedno chronione połączenie.

Klient i serwer Delphi SFTP
- SFTP to protokół sieciowy służący do uzyskiwania dostępu, przesyłania i zarządzania plikami w zdalnych systemach przez niezaufaną sieć. Obsługuje te same metody uwierzytelniania, które są dostępne w SSH. SecureBridge zawiera komponenty, które pozwalają używać go, jako klienta SFTP lub stworzyć własny serwer SFTP do bezpiecznego pobierania plików.

Klient oraz serwer Delphi SSL
- Klient i serwer SSL są wbudowane w aplikację. Aplikacja wywołuje metody wbudowanego klienta SSL w celu szyfrowania i wysyłania danych. Klient SecureBridge SSL może współpracować z innymi aplikacjami za pośrednictwem protokołów TLS 1.0-1.3 oraz SSL 3.0. Klient SSL sprawdza certyfikat serwera i szyfruje lub odszyfrowuje dane przesyłane przez sieć.

Klient Delphi FTPS
- FTPS rozszerza protokół FTP, który jest spakowany z TLS i SSL w celu bezpiecznego przesyłania plików między aplikacją kliencką a serwerem. FTPS używa certyfikatów uwierzytelniania klucza publicznego po stronie serwera i certyfikatów autoryzacji po stronie klienta. SecureBridge udostępnia komponenty, które umożliwiają tworzenie klienta FTPS.

Klient Delphi HTTP / HTTPS - HTTP to protokół, który stanowi podstawę każdej wymiany danych w sieci WWW między klientem, zwykle przeglądarką internetową, a serwerem obsługującym zasoby, takie jak dokumenty HTML. HTTPS to bezpieczna wersja protokołu HTTP korzystająca z protokołów SSL / TLS. SecureBridge oferuje komponenty, które implementują klienta HTTP / HTTPS. Aplikacje REST można tworzyć przy użyciu komponentu TScHttpWebRequest.

Klient Delphi WebSocket - Protokół WebSocket zapewnia kanały komunikacyjne fullduplex za pośrednictwem pojedynczego połączenia TCP poprzez trwałe połączenie między klientem a serwerem. SecureBridge oferuje komponent, który implementuje funkcjonalność klienta WebSocket i umożliwia łączenie się z serwerem bez korzystania z bibliotek firm trzecich.

Centrum Delphi SignalR - SignalR to protokół komunikacyjny klient / serwer, który dodaje funkcje sieci Web w czasie rzeczywistym do aplikacji. Serwer będzie mógł przesyłać zawartość do podłączonych klientów, gdy tylko staną się dostępni, bez czekania, aż klient zażąda danych. Dzięki składnikowi SecureBridge można zaimplementować funkcjonalność SignalR dla aplikacji Delphi.

CMS (Cryptographic Message Syntax) - CMS to standard dla wiadomości chronionych kryptograficznie. Ta składnia służy do cyfrowego podpisywania, przetwarzania, uwierzytelniania lub szyfrowania treści dowolnych wiadomości między klientem a serwerem. Protokół CMS definiuje składnię enkapsulacji w celu ochrony danych. Nasz komponent wdraża CMS do ochrony danych.

Narzędzie Devart SecureBridge jest dostępne w dwóch edycjach: Standard oraz Professional. Wersja Standard zawiera podstawowe komponenty bezpiecznej łączności SecureBridge. SecureBridge Standard Edition to ekonomiczne rozwiązanie dla programistów, którzy szukają ogólnie wydajnego narzędzia zabezpieczającego. Wersja Professional prezentuje pełną moc SecureBridge, rozszerzając SecureBridge Standard Edition o funkcjonalność serwera. Można również uzyskać dostęp do źródła do implementacji wszystkich klas komponentów w SecureBridge, kupując specjalną wersję SecureBridge Professional Edition with Source Code.

trial

strona www

Klasa sprzętu:

 PC  Serwer  Maszyna wirtualna

System operacyjny:

 Windows 7/8/10  Mac OS X 10.7, 10.8 lub 10.9  Linux
 Windows Server 2008/2012/2016  iOS  Android

Przeglądarka:

 Opera  Safari  Chrome  Firefox  Internet Explorer

Zapraszamy do zakupu produktu:

Formularz zapytania


Masz pytanie dotyczące tego produktu?
Prześlij je za pomocą formularza.
Nasz pracownik udzieli Tobie szczegółowej odpowiedzi na zadane pytania.